תקנון 'מילה במקום'

'מילה במקום' תחרות כתיבה ארצית – הליקון העמותה לקידום השירה בישראל

נושא התחרות לשנת 2022 – מים, תחת הכותרת "בין מים למים"

מבוא

בתעודת הזהות של ערים וקהילות בעולם תופס מרכיב התרבות חלק גדל והולך. מילים הן  הכלי העיקרי שלנו לתקשורת וליצירת מעגלים חברתיים הרמוניים, הן הדרך שלנו להגיע למוּדעות, וכששפתנו דלה – החוויה עצמה נעשית שטוחה ועמומה. אנו רואים את החינוך וההעשרה בקהילה בתחום הספרות והשירה כאתגר הראשון במעלה לבניית עתידנו כחברה וכמדינה. מיזם "שירה על המפה" ו"מילה במקום" כחלק ממנו, עונה על צורך בחשיפה, עידוד והעצמה של כוחות וכישרונות מקומיים בתחום הכתיבה – השירה והסיפורת בכל מקום בארץ. בטווח הארוך התחרות תעשיר ותעצים את הישובים שיבחרו לקחת בה חלק, מבחינה תרבותית, אמנותית וחינוכית, על ידי עידוד ויצירת מנהיגות תרבותית מקומית וחשיפת קהלים רחבים יותר לתחומים אלה ברמה איכותית ועשירה.

לרשויות המקומיות במדינת ישראל יש תפקיד מכריע בקידום התרבות והאמנות. תחרות זו מהווה אחת מבין יוזמות רבות, לחידוש וקידום התרבות ברשות המקומית.

שיתופי הפעולה בין רשויות מקומיות לגופי תרבות ותוכן כמו הליקון הן אחת הדרכים להצמיח פעולה תרבותית איכותית לאורך זמן. אנו מאמינים כי תחרות ארצית זו תצמיח יצירה מקומית איכותית. תגדיל את קהל הצרכנים של השירה והספרות בארץ.

הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרות, יהפכו לנושאי הלפיד, למשך שנה, בליווי ותמיכה של הליקון, במטרה לקדם ולהפיץ את הספרות והשירה על ידי השתתפות במגוון פעילויות שמקיימת הליקון ברחבי הארץ במשך השנה.

אירוע ההכרזה על הזוכים בתחרות הארצית יתקיים  כל שנה בעיר מארחת אחרת.

 

הגדרות

עורכת התחרות – הליקון (ע"ר) העמותה לקידום השירה.

רשות – עיר / מועצה אזורית / מועצה מקומית / קיבוץ / מושב / מושבה / כפר / כל תצורה משפטית רשמית ומוכרת של יישוב בישראל.

משתתף – כל אדם שישלח שירים ו/או סיפור לתחרות וברצונו לקחת בה בחלק.

התחרות – תחרות 'מילה במקום'. תחרות כתיבה ארצית לשירה וסיפורים קצרים.

הפרס – פרס משתנה, שיקבע על ידי הרשות ו/או עורכת התחרות, כאות הוקרה לזוכים בתחרות. הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית.

אסופה – קובץ אשר יצא לאור ובו היצירות הזוכות בתחרות.

צוות השופטים המקומי – צוות מקצועי שימונה ע"י הרשות, באישור עורכת התחרות, לשפוט את היצירות המוגשות בשלב הראשון בתחרות.

צוות השופטים הארצי – צוות מקצועי שימונה ע"י עורכת התחרות, לשפוט את היצירות הזוכות בשלב הראשון, שעלו לשלב השני, הארצי.

מערכת התחרות – מנגנון אינטרנטי לניהול רישום הרשויות והמשתתפים, והעברת היצירות לצוותי השיפוט.

איש קשר מקומי – איש קשר מטעם רשות משתתפת, לקשר עם עורכת התחרות בכל דבר וענין הנוגע לתחרות.

פרשנות

 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
 4. העתקים מתקנון זה יהיו שמורים במשרדי הליקון (ע"ר).

מטרות

 1. פיתוח הכתיבה וצריכת השירה והספרות בארץ.
 2. יצירת במה והזדמנות לקידום כותבים מרחבי הארץ.
 3. הרחבת המודעות לתחום הכתיבה, וקידום ההכרה ביוצרים בישובים השונים.

התחרות מתחלקת לשני שלבים

שלב הראשון:

תחרות מקומית בכל רשות: רשות לענין זה – עיר, מועצה מקומית, מועצה אזורית או אשכול, אשר ישתתפו בתחרות ויקיימו בשלב הראשון את התחרות ברמת הרשות המקומית. לאחר איסוף כלל היצירות שהוגשו לתחרות המקומית, הזוכים בשלושת המקומות הראשונים יבחרו על ידי צוות השופטים המקומי, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתקנון זה. כל רשות תכריז על הזוכים בתחומה ותעניק את הפרסים.

שלב שני:

תחרות ארצית: כל הזוכים במקום הראשון, בשלב הראשון, יעלו לשלב השני – התחרות הארצית. הזוכים בשלושת המקומות הראשונים יבחרו על ידי צוות השופטים הארצי על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתקנון זה. הזוכים בתחרות הארצית יוכרזו על ידי עורכת התחרות, בארוע סיום ציבורי, שיפורסם מראש, בו יוענקו הפרסים. הארוע יתקיים ברשות המארחת באותה שנה.

פירוט התקנון ע"פ מרכיבי התחרות השונים:

הרשויות המשתתפות

 1. כל רשות שתבחר להשתתף מתבקשת לקבוע מראש פרסים מכבדים לשלושת המקומות הראשונים בתחומה, ולהצהיר עליהם בעת הצטרפות הרשות לתחרות.
 2. כל רשות שתיבחר להשתתף, תקדם ותפרסם את קיום התחרות ואת הקולות הקוראים לכותבים.
 3. כל רשות שתיבחר להשתתף תיידע את עורכת התחרות היכן יפורסמו היצירות הזוכות.
 4. כל רשות שתיבחר להשתתף תידרש לשלם דמי השתתפות לעורכת התחרות. בהתאם למדרג הבא:
  1. עיר קטנה – עד 25,000 תושבים – 800 ש"ח
  2. עיר בינונית – 25,000-60,000 תושבים – 1,300 ש"ח
  3. עיר גדולה – מעל 60,000 תושבים – 2,500 ש"ח
 5. כל רשות שתבחר להשתתף מתבקשת להעמיד אחראי מטעמה כאיש קשר עם עורכת התחרות, ולציין את פרטיו במערכת הרישום לתחרות.
 6. כל רשות שתבחר להשתתף מתבקשת להציע שלושה שופטים לצוות השיפוט המקומי, ולהעביר פרטיהם לאישור לעורכת התחרות. על פי המפורט בסעיף 2 (צוות השופטים).
 7. אופן העברת התשלום מהרשות לעורכת התחרות: העברה בנקאית.
 8. הסדרת התשלום הינה תנאי להשתתפות בתחרות.
 9. מערכת התחרות לא תיפתח את האפשרות למשלוח יצירות לרשות אשר לא הסדירה את התשלום מול עורכת התחרות.
 10. כל רשות שתיבחר להשתתף בתחרות תתבקש לאשר את התקנון על כל סעיפיו, במסגרת טופס הרישום המקוון.

צוות השופטים

 1. התחרות מתקיימת בשני שלבים – מקומי וארצי.
 2. כל רשות תעמיד צוות שופטים מקומי המורכב משלושה שופטים.
 3. צוות השופטים בכל רשות מקומית, יהיה מורכב מאנשי מקצוע / אקדמיה / בעלי ניסיון בתחום הספרות והשירה.
 4. כל רשות משתתפת, תעביר לעורכת התחרות, לאישור, קורות חיים מקצועיים של השופטים שבחרה בתחומה.
 5. צוות השופטים הארצי יבחר על ידי עורכת התחרות. בראשות הוועדה הארצית תעמוד כיושבת ראש הוועדה וללא זכות הצבעה המנהלת האומנותית של הליקון.
 6. היצירות שיוגשו לתחרות ירוכזו במערכת התחרות, הן בשלב הראשון והן בשלב השני, והן תועברנה לשופטים בעילום שם.
 7. תהליך השיפוט יהיה תחום בזמן, כפי שיוגדר על ידי עורכת התחרות.

הגשת היצירות לתחרות

 1. לאחר פרסום התחרות והקול הקורא למשלוח יצירות באתר התחרות, אשר כתובתו: https://www.helicon.org.il/, בתקשורת המקומית ו/או באמצעי פרסום נוספים או אחרים לפי שיקול דעתה. יהיו רשאים מועמדים ומשתתפים לשלוח למערכת שירים וסיפורים קצרים מקוריים פרי עטם, כדי להשתתף בתחרות, בתנאים הבאים:
 2. המעוניינים להשתתף בתחרות צריכים לשלוח למערכת סיפור קצר אחד (עד 500 מילים), או שירים (עד 3 שירים) פרי עטם.
 3. השירים או הסיפור לא פורסמו בעבר, וזאת כדי לשמור על אנונימיות הכותב/ת בוועדות השיפוט השונות, הן המקומיות והן הארצית.
 4. היצירות יועלו במערכת התחרות במקום המיועד לכך, בגוף טופס הבקשה. היצירות יוגשו כשהן מוקלדות בעברית או ערבית, בצורה קריאה וברורה. לא יתקבלו: תמונות, לינקים, ו/או קישורים לקובצי וידאו/שמע.
 5. כדי לשמור על אנונימיות בתהליך השיפוט, היצירה תועלה כאשר שם הכותב לא נמצא בגוף הטקסט, אלא במקום המיועד לכך, בנפרד. יצירה אשר שם הכותב יופיע בתוכה -תיפסל.
 6. אורכו של הסיפור הקצר לא יעלה על 500 מילים. מובהר כי חריגה ממספר המילים תביא לפסילה אוטומטית של הסיפור מהתחרות. המבקשים להשתתף בתחרות שישלחו יצירות שלא בהתאם לתקנון, יפסלו מראש.

היצירות שיוגשו לתחרות בשנת 2022 יעסקו  בנושא – מים, תחת הכותרת 'בין מים למים'. המים מזינים אותנו – את האדמה, את האוויר את הגוף החי. הם שקופים עבורנו מעצם היותם בסיסיים כל-כך בקיום האנושי ומאותה סיבה, הקיום או אי-הקיום שלהם תופס חלק מהותי בשיח על עתיד הקיום האנושי. המים הם אלמנט מרכזי בבריאה ועל כן יש להם מקום של כבוד בשפה ובשירה לאורך הדורות: מהמים הבראשיתיים, דרך ספינתו של אודיסאוס, אליק של משה שמיר אשר נולד מן הים ועד לפכפוך עד אין קץ של דליה רביקוביץ׳.

ההתייחסות לנושא אינה חייבת להיות הנושא העיקרי של היצירה, ויכולה להיות עקיפה/ ביקורתית/ מרומזת/ מופשטת/ מהללת/ היסטורית/ אישית ו/או כל וריאציה שתיראה לכותב לנכון. עם זאת יצירה ללא התייחסות לנושא התחרות –  תיפסל.

 1. משתתף רשאי להגיש יצירה/ות אך ורק במידה הוא מתגורר ברשות הנכללת ברשימת הרשויות המוצגות במערכת הרישום לתחרות.
 2. משתתף רשאי להגיש יצירות אך ורק בשפות שנבחרו ברשות הספציפית דרכה הוא מגיש. (עברית / ערבית / עברית וערבית). זאת בהתאם למידע שיפורט במערכת ההרשמה לתחרות.
 3. משתתף שזכה בפרס הראשון בתחרות הארצית של "מילה במקום", לא יוכל להגיש יצירות לתחרות בשלוש השנים שלאחר הזכייה.
 4. לעורכת התחרות שמורה הזכות לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בתחרות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין ו/או במקרה של התבטאויות שאינן הולמות של משתתף ו/או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה.

רישום ותנאי השתתפות בתחרות

 1. בתחרות יהיה רשאי להשתתף כל אדם בגיר (מעל גיל 18).
 2. הכותב הינו תושב הרשות אליה הוא מגיש.
 3. משתתף יוכל להגיש עצמו אך ורק באמצעות רשות אחת בלבד.
 4. המשתתף לא זכה בפרס הראשון בתחרות הארצית "מילה במקום" בשלוש (3) השנים האחרונות.
 5. השיר או סיפור קצר שיוגש לתחרות חייב להיות יצירה מקורית של המחבר המשתתף, שלא נתקבל מצד שלישי כלשהו, ושהמשתתף הינם הבעלים היחידי והבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור הקצר ובשיר/ים.
 6. המערכת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת, לפסול את השתתפותו של משתתף ו/או יוצר ו/או סיפור ו/או יצירה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי לגרוע מן האמור לעיל לרבות אך לא רק, בגין אי מסירת פרטים מלאים, מדויקים ומעודכנים על-ידו ו/או אי יכולת ליצור עמה קשר ו/או אי יכולת משתתף להגיע לאיזה מהשלבים בתחרות ו/או הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, ולמשתתף ו/או לכל מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המערכת ו/או מי מטעמה בגין כך.
 7. יוצר העומד בתנאי ההשתתפות שבתקנון זה ומעוניין להשתתף בתחרות, יהיה רשאי לשלוח את שיריו ו/או סיפור באמצעות מערכת התחרות בלבד. לא יתקבלו שירים וסיפורים שישלחו באמצעים אחרים.
 8. בעת הגשת היצירות – חובה לציין  את הפרטים הבאים: שם מלא של הכותב, תאריך לידה, רשות מקומית אליה הוא מעוניין להגיש, שם היצירות המוגשות, הגדרת סוגת היצירה: שיר/סיפור, כותבת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת מגורים.
 9. המועד האחרון להגשת היצירות יפורסם במערכת התחרות. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקצר, להאריך, לשנות, לבטל, להפסיק, לחדש, את תקופת התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. השירים ו/או סיפורים אשר השתתפו בתחרות המקומית וזכו במקום הראשון, הם בלבד ישתתפו בשלב השני – בתחרות הארצית. לא יבחנו בשלב השני חומרים חדשים של המשתתפים. היצירות שזכו בשלב הראשון, המקומי, יועברו כפי שהם לצוות השופטים הארצי.
 11. משתתף אשר יקח חלק בתחרות, מאשר את פרסום שמו ותמונתו, באינטרנט ובתקשורת ברמה המקומית/ארצית, בהתאם לראות עינה של עורכת התחרות.
 12. משתתף אשר יזכה בתחרות הארצית, באחד משלושת המקומות הראשונים יוכל לשמש 'שגריר שירה וספרות' (פירוט 'שגריר שירה וספרות' בסעיף 6 'הפרסים וטקס הענקת הפרס').
 13. השתתפות בתחרות פירושה מתן זכות על ידי כל משתתף לעורכת התחרות ו/או למערכת להציג את היצירה או חלק ממנה בכל דרך, מדיה, אמצעי ומסגרת שתמצא לנכון, לרבות רשת האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט של עורכת התחרות, עיתון, טלוויזיה, פרסומים, תערוכות ועוד כיו”ב.
 14. במסגרת טופס הרישום לתחרות יידרש הנרשם לאשר תנאי תקנון זה על כלל סעיפיו.
 15. משתתף אשר יצירתו תוגש באופן שונה מהאמור לעיל יפסל ולא ישתתף בתחרות.

אופן בחירת הזוכים בתחרות

 1. שלושת המקומות הראשונים יבחרו על ידי צוות השופטים על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתקנון זה , ללא חובה לנמק את הבחירה.
 2. צוותי השופטים יבחרו את שלושת המקומות הראשונים בשלב הראשון והשני בהתאמה. ליוצרים שיזכו בתחרות, המקומית ו/או הארצית, יוענקו הפרסים על פי המפורט בסעיף 6 – 'הפרסים וטקס הענקת הפרס'.
 3. יובהר, כי החלטת צוות השופטים, בהתבסס על שקלול הפרמטרים הרלוונטיים ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. צוות השופטים יהיה רשאי לבחור את הזוכים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו נדרש לנמק ו/או לפרט את החלטותיו.
 4. מוסכם בזה כי ההוצאה ו/או המערכת רשאית לשנות את המועדים של שלבי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא עליהם לנמק זאת, לרבות בהתאם לכמות היצירות שיתקבלו. הודעה על מועדים חדשים, ככל שיהיו, תינתן באתר התחרות באופן שתקבע המערכת.

שלב ראשון:

 1. רכזת המערכת, תעביר את הסיפורים והשירים של המשתתפים המגישים בכל רשות, בעילום שם לאנשי הקשר ברשויות המשתתפות בהתאמה.
 2. איש הקשר ברשות יעביר את היצירות המשתתפות לצוות השופטים המקומי.
 3. צוות השופטים המקומי יבחר את שלושת היצירות הזוכות בשלב הראשון, המקומי.
 4. איש הקשר ברשות יעביר את החלטת צוות השופטים לרכזת המערכת, ויזין את הנתונים הנדרשים במערכת התחרות.
 5. ככתוב בסעיף6.3. (הפרסים וטקס הענקת הפרס) – הרשות אינה רשאית להכריז על המנצחים בשלב זה.

שלב שני:

 1. רכזת המערכת תעביר את הסיפורים והשירים שזכו בשלב הראשון, בעילום שם, לצוות השופטים הארצי.
 2. צוות השופטים הארצי יקבל החלטה על שלושת היצירות הזוכות בשלב השני – הארצי.
 3. הפרסים יוענקו בשתי הסוגות – אחד לפחות משלושת המקומות הראשונים יוענק לשירה, ואחד לפחות יוענק לסיפור קצר.
 4. רכזת המערכת תסיר את האנונימיות מכלל המשתתפים, ותעביר את פרטי הזוכים בשלב הראשון, המקומי, לאנשי הקשר ברשויות.

הפרסים וטקס הענקת הפרס

 1. ההכרזה על הזוכים בתחרות הארצית, וחלוקת הפרסים, תעשה במסגרת אירוע ציבורי, שיתקיים בעיר המארחת באותה שנה.
 2. הרשות אינה רשאית להכריז על המנצחים עד שתועבר הודעה מפורשת על כך מטעם עורכת התחרות, יחד עם הסרת האנונימיות מהיצירות הזוכות.
 3. נציג/ה מטעם עורכת התחרות בלבד תודיע על הזוכים בשלב השני. ההודעה תתפרסם לאחר באירוע, במדיה, ובאתר האינטרנט של עורכת התחרות. הזוכים עצמם יקבלו הודעה אישית מוקדמת.
 4. הזוכים בפרסים מתחייבים להגיע לטקס. ידוע למשתתפים כי אי הגעה של זוכה לטקס עלולה להביא לשלילת הפרס.
 5. הפרסים לזוכים בשלב הראשון יוענקו על ידי הרשות המקומית, לשלושת הזוכים במקומות הראשונים, על פי שקול דעתה.
 6. הפרסים שיוענקו לזוכים בשלב השני, הארצי: מקום ראשון 9000 ש"ח, מקום שני 5000 ש"ח, מקום שלישי 3000 ש"ח.
 7. כל זכייה באחד משלושת המקומות הראשונים מכילה את הרצון והמחויבות  של הזוכה להיות שותף פעיל כ'שגריר שירה וספרות'. זאת במסגרת תוכנית 'שירה על המפה' של הליקון – אשר מטרתה קידום השירה והספרות בארץ.
 8. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שעורכת התחרות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר לניהול התחרות לרבות קביעת תוצאות התחרות ו/או זהות הזוכה בפרס. עורכת התחרות תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר לתחרות לרבות ביטול, שינוי, הארכה וכיו”ב. תוצאות התחרות ו/או כל עניין הנוגע אליה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 9. הפרס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה.
 10. כתנאי לקבלת הפרס יהיה על היוצר הזוכה להציג אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או אמצעי זיהוי אחר שיידרש על ידי המערכת).
 11. עצם הקבלה ו/או מימוש הפרס ייחשב כאישור הצהרה והתחייבות מטעם היוצר הזוכה לכך שזכייתו לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או הוראות כל דין והסכם וכי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד הנהלת התחרות ו/או מערכת התחרות ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנובע מהתחרות ו/או הפרס. הפרס (כולו ו/או חלקו) אינו ולא יהיה ניתן להסבה ו/או להמחאה ו/או העברה ו/או להמרה ו/או החלפה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת, לכל צד שלישי שהוא, כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום, בין במישרין ובין בעקיפין.
 12. עורכת התחרות רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס לעיל ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס.
 13. הענקת הפרסים וליווי הזוכים במסגרת 'שגריר שירה וספרות' הינם באחריות הליקון.
 14. פעילות 'שגריר שירה וספרות' תתקיים לאורך כל שנת הפעילות עד לתחרות בשנה העוקבת.

האסופה

 1. את הפרס תלווה אסופה מיוחדת אשר תצא לאור לאחר סיום התחרות. ותהיה זמינה לרכישה בחנויות הספרים ו/או באתר העמותה.
 2. האסופה תכלול את כל היצירות שעלו לשלב השני, ותשלב יצירות נוספות מאת משוררים נוספים, שייבחרו ויערכו על ידי על ידי עורכ/ת האסופה.
 3. היצירות הזוכות בתחרות יעברו במידת הצורך עריכה, על ידי עורכ/ת האסופה, על פי שיקול דעתה, בהסכמת ובשיתוף היוצר.
 4. הזוכים בתחרות מאשרים שידוע להם כי צירופם לאסופה מותנה בהסכמה לעריכה במידה ותדרש.

שונות

 1. עורכת התחרות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש הפרס.
 2. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הזכייה.
 3. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון, תהא עורכת התחרות רשאית לבטל את השתתפותו, ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן.
 4. עורכת התחרות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את התחרות ו/או לבטל את התחרות ו/או להאריך את משך התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין, וזאת אף ללא הודעה מראש. כל שינוי של התקנון יפורסם באתר התחרות https://www.helicon.org.il/
 5. חרגה עורכת התחרות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את עורכת התחרות לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים במידה שווה.