עברית  |  English  |  
בוגרים זוכי פרסים  |  תכנית לימודים תש"פ  |  גיליונות  |  למשלוח שירים  |  רשימת חנויות ספרים בהן ניתן להשיג את גליונות כתב העת, וספרי ההוצאה לאור הליקון  |  

תקנון אתר הליקון - עמותה לקידום השירה בישראל


תודה שביקרתם באתר הליקון. מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר. השימוש שנעשה על ידכם באתר ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט. לפיכך, הינכם מתבקשים לקראו בעיון תקנון זה בטרם השימוש באתר, ובפרט לפני ביצוע רכישה באתר.

1. שימוש אישי. כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצרכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, הפרטים שיימסרו לרוכשי סדנאות אלקטרוניות/וירטואליות באתר, המאפשרים גישה לסדנאות ולתכנים הכלולים בהן, הינם אישיים ולא יועברו על ידם לכל צד שלישי. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

2. התכנים באתר וההגנה עליהם. התכנים באתר, לרבות המידע על הליקון, הסדנאות המוצעות למכירה באתר, ההנחייה המתבצעת במסגרת הסדנאות וכל חומר כתוב או אחר המועבר למשתמשים במסגרת הסדנאות או במסגרת אחרת על-ידי הליקון או מי מטעמה (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו, מוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכים אישיים בלבד. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

3. אחריות. התכנים, כהגדרתם לעיל בסע' 2, ניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is"). האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא ישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, ואולם האתר או מפעיליו או מנהליו לא ישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם של שימוש מכל סוג שהוא. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו, לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

4. שימוש במידע פרטי של המשתמש. האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בין היתר, כל משתמש עשוי להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש לאתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לאחר, למעט כאמור לעיל.

5. ביטול סדנאות. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לבטל כל סדנה המוצעת למכירה באתר, ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לסדנה המוצעת למכירה באתר. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

6. מתן שירות. במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

7. אבטחה. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

8. תנאים נוספים. סמכות השיפוט ביחס לכל עניין הנובע מהשירותים או התכנים המוצעים באתר נתונה לבית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב.
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
לייבסיטי - בניית אתרים